Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni

 Kişisel verilerin işlenmesi aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek aydınlatma yükümlülüğü sırasında uyulacak usul ve esasları belirleyen “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında hazırlanmıştır.

ASELSAN HASSAS OPTİK Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“ASELSAN HASSAS OPTİK”) 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir. Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ’na uygun olarak işleyerek, muhafaza edilmesine özen göstermektedir.

Veri Sorumlusu

ASELSAN HASSAS OPTİK, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

 

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  • ASELSAN HASSAS OPTİK tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya icrası, etkinlik yönetimi, tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması veya icrası,
  • İlgili mevzuat ve sözleşmeler kapsamında çalışan, çalışan adayı ve stajyer verilerinin işlenmesi ve staj/mesleki eğitim/burs/eğitim programı faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve mevzuatlarla tanımlanan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • ASELSAN HASSAS OPTİK tarafından sunulan ürün, hizmet ve sağlanacak desteklerden faydalanacak ilgili kişiler için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında kişisel verilerin işlenmesi,
  • ASELSAN HASSAS OPTİK tarafından sunulan ürün, hizmet ve sağlanacak desteklerden faydalanacak ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması veya icrası kapsamında kişisel verilerin işlenmesi, Amaçlarıyla; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin ASELSAN HASSAS OPTİK tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; KVKK linkinde yer alan ASELSAN HASSAS OPTİK Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; pay sahiplerimize, iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve mevzuat uyarınca yetkili kamu kurumlarına veya üçüncü kişilere bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ASELSAN HASSAS OPTİK Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek ve yurtiçinde işlenebilecektir.

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri Aydınlatma Metni

KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

ASELSAN HASSAS OPTİK tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, ASELSAN HASSAS OPTİK tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve ASELSAN HASSAS OPTİK bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Bu kapsamda, ASELSAN HASSAS OPTİK bünyesinde verilen iş yeri hekimliği hizmeti sebebiyle çalışanların sağlık verileri işlenmekte olup bu özel nitelikli kişisel verilere erişebilen personele gerekli eğitimler verilmekte, bu personelin erişim yetkisi kapsam ve süreleri belirlenmekte ve periyodik olarak denetimler yapılmaktadır.

Bu kapsamda, Millî Savunma Bakanlığı’nın Savunma Sanayi Kuruluşlarına vermiş olduğu Tesis Güvenlik Belgesi kapsamında ASELSAN HASSAS OPTİK tarafından ceza, mahkûmiyet bilgileri, güvenlik tedbirleri, vakıf, sendika üyeliği gibi özel nitelikli kişisel veriler işlenmekte olup bu özel nitelikli kişisel verilere erişebilen personele gerekli eğitimler verilmekte, bu personelin erişim yetkisi kapsam ve süreleri belirlenmekte ve periyodik olarak denetimler yapılmaktadır.

Çalışanların özel nitelikli kişisel verilerinin bulunduğu fiziki dosyalar kilitli ve sadece yetkili personelin erişebildiği alanlarda saklanmaktadır. Çalışanların verilerine yetkili personel dışında hiçbir birim erişememektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik ortamlarda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanıp saklanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları ve Veri Sahibi Başvuru Formu için tıklayınız.

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası

Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Formu

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.